Behandling af dine personlige oplysninger

Når du søger en ledig stilling hos Skatteankestyrelsen, skal du være opmærksom på, at vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig. I det følgende beskrives, hvordan vi behandler din ansøgning, og hvilke oplysninger vi indsamler.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsen

Vi behandler almindelige personoplysninger, som fremgår af din ansøgning og dit CV, med henblik på at vurdere din ansøgning. Det kan eksempelvis være dit navn, privatadresse, private telefonnumre og e-mailadresse, oplysninger om din uddannelse og tidligere arbejdspladser.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, såsom oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemsskab mv., og vi beder dig om tænke på dette, når du udarbejder din ansøgning.

Testresultater

Ved nogle stillingstyper og i nogle rekrutteringer benytter vi os af personlighedstest med hjælp fra en tredjemand. Dette kræver dog, at du giver samtykke til det. Samtykket gives i forbindelse med, at du gennemfører testen. Hvis du ikke ønsker at gennemføre testen, kan det efter en konkret vurdering få indflydelse på, om styrelsen vil tilbyde dig ansættelse.

Testen leveres af en ekstern rekrutteringssamarbejdspartner, som behandler oplysninger om dig på vores vegne. Til de stillingstyper og rekrutteringer, hvor vi anvender tests, vil ansøgeren særskilt blive oplyst om rettigheder, opbevaring og behandling af testen mv. Formålet med testen er at belyse dine personlige præferencer og kompetencer, hvilket vi tager udgangspunkt i ved den efterfølgende ansættelsessamtale. Testen indgår som et element i den samlede vurdering af, hvorvidt du er rette kandidat. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette, er du altid velkommen til at rette henvendelse til .

Referencer

Ved den personlige samtale anmoder vi ofte om referencer. Du vil blive orienteret nærmere herom til samtalen, og i de tilfælde, hvor vi vælger at kontakte referencen. Hvis du ikke ønsker at videregive oplysninger på en reference, kan det efter en konkret vurdering få indflydelse på, om styrelsen vil tilbyde dig ansættelse. Hvis der ved referencen fremkommer oplysninger, som har negativ betydning for, hvorvidt styrelsen ønsker at tilbyde dig ansættelse, vil du blive gjort bekendt hermed og få mulighed for at udtale dig inden den endelige beslutning om ansættelse træffes.

Statens e-rekrutteringssystem

Under behandlingen af din ansøgning opbevares dine oplysninger i Statens e-rekrutteringssystem, HR Manager.

Andre oplysninger

Hvis vi tilbyder dig ansættelse, vil vi anmode dig om at angive yderligere relevante oplysninger, herunder din straffeattest. Denne attest, din ansøgning mv. samt oplysninger til beregning af lønanciennitet mv. registreres på din personalesag i vores elektroniske sagsbehandlingssystem.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med rekrutteringsprocesssen i HR Manager. Efter en periode på 6 måneder efter din ansøgning er indsendt slettes din ansøgning mv., medmindre du overfor os via HR Manager har givet samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Dette kan du gøre ved at kontakte os på . Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når Skatteankestyrelsen behandler personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til underretning

Du har ret til at blive underrettet, når Skatteankestyrelsen indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.

Skatteankestyrelsens pligt til at underrette dig kan i visse situationer være undtaget. Dette gælder fx hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Skatteankestyrelsens behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Skatteankestyrelsen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Skatteankestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på www.skatteankestyrelsen.dk. Ligesom du er velkommen til at kontakte os på , såfremt du har spørgsmål til ovenstående.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.