Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ankenævn

Skatte- og vurderingsankenævnene er lokale nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsens indstilling. Motorankenævnene er lokale nævn med sagkyndige medlemmer.

Ankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser på en lang række områder – herunder klager vedrørende fysiske personers indkomstansættelse, dødsboer, indkomstskat, vurdering af fast ejendom, fastsættelse af afgiftspligtig værdi af køretøjer m.m. (for komplet liste se skatteforvaltningsloven).

Disse sager bliver forberedt af Skatteankestyrelsen, hvilket betyder, at Skatteankestyrelsen indhenter og samler relevante dokumenter og informationer, inden sagen bliver forelagt til afgørelse i Ankenævnene. Derudover kommer Skatteankestyrelsen med et forslag til, hvordan sagen skal afgøres. Ankenævnene er imidlertid uafhængige, og de er derfor ikke bundet af Skatteankestyrelsens forslag. Nævnene træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Hvordan træffer ankenævnene afgørelser?

Ankenævnene vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnenes medlemmer. For at et ankenævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres suppleanter, heriblandt formanden eller en næstformand, deltage i afgørelsen. Et ankenævn kan imidlertid vælge at dele sig op i besluttende led bestående af tre medlemmer, hvoraf én skal være formanden eller en næstformand.

For at et besluttende led kan træffe en afgørelse skal mindst tre medlemmer eller deres suppleanter deltage i afgørelsen. Ethvert medlem kan dog kræve at få en sag forelagt for hele nævnet.

Bekendtgørelser og bestemmelser

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnsskredse - Bek. 1227 af 24/10/2013.

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn - Bek. 1515 af 13/12/2013.

Bestemmelser for ankenævn 

Årsberetninger

Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013