Retsmøde

Landsskatteretten kan afholde retsmøde med klageren, hvis klageren har anmodet om retsmøde, en styrelserne i Skatteforvaltningen har anmodet om retsmøde, eller Landsskatteretten selv finder et retsmøde hensigtsmæssigt.

Landsskatteretten kan afholde retsmøde med klageren i følgende tilfælde:

  •          Klageren anmoder om retsmøde
  •          Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen,
             Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen anmoder om retsmøde
  •          Landsskatteretten anser et retsmøde for hensigtsmæssigt.

Retsmøder holdes i Landsskatterettens lokaler

  •          Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
  •          Glarmestervej 4, 8600 Silkeborg

Retsmødet varer normalt 45 minutter, inkl. den tid retsmedlemmerne bruger til at drøfte sagen og træffe afgørelse.

Deltagere

Mødet ledes af en retsformand. Ud over retsformanden deltager to eller tre retsmedlemmer.

Klageren og/eller klagerens repræsentant deltager, og der er også en repræsentant fra enten Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen.

En sagsbehandler fra Skatteankestyrelsen vil også være til stede.

Mødets forløb

På retsmødet har klageren/klagerens repræsentant lejlighed til at redegøre for sin påstand og begrundelsen for klagen.

Repræsentanten for Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen får også lejlighed til at udtale sig om sagen.

Rettens medlemmer kan stille supplerende spørgsmål, men rettens medlemmer har forinden sat sig ind i sagen og har derfor ikke altid supplerende spørgsmål.

Før retsmødet

Sagen har forinden været behandlet af en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen. Sagens faktiske forhold – dokumentation, forklaringer og lignende – er blevet fremlagt og belyst under forberedelsen af sagen. Retsmedlemmerne er orienteret om oplysningerne i sagen.

Eventuelle nye oplysninger eller dokumentation, der undtagelsesvis ønskes fremlagt på retsmødet, bør sendes til Skatteankestyrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse.

Da Landsskatteretten er et nævn og ikke en domstol, kan der formelt set ikke føres vidner på retsmødet. I særlige tilfælde er der mulighed for, at personer, som kan belyse forhold af betydning for sagen, kan deltage i retsmødet. Dette kan kun ske efter forudgående, konkret aftale.

Hvis der er behov for at anvende teknisk udstyr på retsmødet, skal det aftales på forhånd.

Lyd- og billedoptagelse af mødet må ikke finde sted.

Afgørelse

Som klager er du (og din eventuelle repræsentant) ikke til stede under selve Landsskatterettens votering. Afgørelsen bliver normalt sendt 1-2 uger efter retsmødet. Du har derfor ikke en afgørelse umiddelbart efter retsmødets afholdelse. 

Reglerne om retsmøder i Landsskatteretten findes i forretningsorden for Landsskatteretten, §§ 7-10.