Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Retsmøde

Landsskatteretten kan afholde retsmøde med klageren, hvis klageren har anmodet om retsmøde, SKAT har anmodet om retsmøde, eller Landsskatteretten selv finder et retsmøde hensigtsmæssigt.

Retsmøder holdes i Landsskatterettens lokaler på adressen Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V.

Retsmødet varer normalt 45 minutter, inkl. den tid retsmedlemmerne bruger til at drøfte sagen og træffe afgørelse.

Deltagere

Mødet ledes af en retsformand. Udover retsformanden deltager to eller tre retsmedlemmer. Klageren og/eller klagerens repræsentant deltager ligesom en repræsentant fra SKAT. En sagsbehandler fra Skatteankestyrelsen vil også være til stede.

Mødets forløb

På retsmødet har klageren/klagerens repræsentant lejlighed til at redegøre for sin påstand og begrundelse for påstanden.

SKATs repræsentant får ligeledes lejlighed til at udtale sig om sagen.

Rettens medlemmer kan stille supplerende spørgsmål, men rettens medlemmer har forinden sat sig ind i sagen og har derfor ikke altid supplerende spørgsmål.

Før retsmødet

Sagen har forinden været behandlet af en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen. Sagens faktiske forhold – dokumentation, forklaringer og lignende – er blevet fremlagt og belyst under forberedelsen af sagen. Retsmedlemmerne er orienteret om oplysningerne i sagen.

Eventuelle nye oplysninger eller dokumentation, der undtagelsesvis ønskes fremlagt på retsmødet, bør sendes til Skatteankestyrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse.

Da Landsskatteretten er et nævn og ikke en domstol, kan der formelt set ikke føres vidner på retsmødet. I særlige tilfælde er der mulighed for, at personer, som kan belyse forhold af betydning for sagen, kan deltage i retsmødet. Dette kan kun ske efter forudgående, konkret aftale.

Hvis der er behov for at anvende teknisk udstyr på retsmødet, skal det aftales på forhånd.

Lyd- og billedoptagelse af mødet må ikke finde sted.

Afgørelse

Som klager er du (og din eventuelle repræsentant) ikke til stede under selve Landsskatterettens votering. Afgørelsen bliver normalt sendt 1-2 uger efter retsmødet. Du har derfor ikke en afgørelse umiddelbart efter retsmødets afholdelse. 

Reglerne om retsmøder i Landsskatteretten findes i forretningsorden for Landsskatteretten, §§ 7-10.