Sprogpolitik

undefined

Skatteankestyrelsens sprogpolitik er med til at realisere vores mål om at være landets bedste klagemyndighed

Sprogpolitikken hænger sammen med vores kommunikationspolitik, som bygger på principper om åbenhed, rettidighed, relevans og anerkendelse. 

Vi skriver i mange forskellige sammenhænge, fx i breve, afgørelsesudkast, interne sagsnotater, mails, på internettet og intranettet. Sprogpolitikken gælder alle former for skriftlig kommunikation, både når vi kommunikerer eksternt med borgere, virksomheder, repræsentanter, andre myndigheder osv., og når vi kommunikerer internt med hinanden i styrelsen.

Der er fire overordnede hensyn, som er bærende for vores skriftlige kommunikation:

  • Vi har fokus på modtageren og modtagerens behov
  • Vi formulerer os klart, så vi bliver forstået
  • Vi formidler vores faglighed og udstråler professionalisme
  • Vores sprogbrug afspejler Skatteankestyrelsens rolle som en objektiv og uafhængig klagemyndighed

 

Fokus på modtageren

Vi tilpasser sproget til situationen og til modtageren. Så vi møder alle i øjenhøjde. 

Den skriftlige kommunikation henvender sig til en bred gruppe af modtagere, der alle skal forstå os – det gælder både de borgere, der ikke tidligere har haft en sag i Skatteankestyrelsen og erfarne repræsentanter mv. Kommunikation i øjenhøjde betyder, at modtageren oplever sig hørt og forstået. 

Vores fokus på modtageren indebærer, at vi nøje overvejer, hvilke informationer læseren har brug for, og hvilke informationer der ikke er relevante. 

Vi evaluerer, hvordan vores skriftlige kommunikation modtages, for at vi løbende kan forbedre os.

Klart sprog

Et klart og præcist sprog er med til at sikre, at modtagerne forstår vores budskaber. Når vi skriver klart og uden omsvøb, er vi samtidig åbne om, hvilke argumenter vi lægger vægt på, og hvordan vi når frem til vores konklusioner. På den måde giver vi modtageren et bedre udgangspunkt for at vurdere sine handlemuligheder.

Vi gør vores kommunikation vedkommende og nærværende ved at anvende et nutidigt sprog, som afspejler, at vi er en del af det omgivende samfund. Derfor følger vi også med udviklingen i sproget.

Vi skaber tillid hos modtageren gennem åbenhed og giver et billede af vores faglighed.

Faglighed og professionalisme

I Skatteankestyrelsen arbejder vi med fagområder, som ofte er komplekse. Det stiller særlige krav til vores skriftlige kommunikation. 

Vi formidler vores faglighed, så omverdenen kan se, at vi løser vores opgaver med en høj kvalitet. Det betyder, at vi bruger de korrekte begreber og formidler det faglige stof med præcision. Det betyder også, at vi har et ansvar for at gøre stoffet tilgængeligt og logisk for andre.

Vores professionalisme viser sig ved, at borgere, virksomheder, repræsentanter mv. opfatter os som imødekommende, høflige og seriøse. 

Skatteankestyrelsens rolle og sproglige stil

Vi repræsenterer alle Skatteankestyrelsen, og vi formulerer tekster på vegne af Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten og ankenævnene. Derfor har vi en ensartet sproglig stil, som afspejler vores særlige funktion på skatteområdet.

Vi beskriver vores rolle klart, så man oplever, at vi er objektive og uafhængige i forhold til Skatteforvaltningen. På denne måde gør vi det klart for borgerne, hvordan vi bidrager til retssikkerheden på skatteområdet – både som sekretariat for Landsskatteretten og ankenævnene, og som en myndighed, der selv træffer afgørelser.

Sproglig guide

Vi har ambitiøse mål, og det gælder også den skriftlige kommunikation. Det er en stor udfordring at kommunikere vores faglighed klart med fokus på modtageren og at formidle vores særlige rolle. Derfor arbejder vi løbende med at forbedre vores sprog. 

Vores sprogpolitik suppleres af mere konkrete retningslinjer for sprogbrug. De udgør tilsammen en helhed i form af en sproglig guide. Den sproglige guide indeholder tips og værktøjer til, hvordan man i praksis skriver tekster, der fører hensynene i sprogpolitikken ud i livet.