Gå til indhold

Møde med Landsskatteretten

Landsskatteretten kan i visse tilfælde holde retsmøde med klageren

Et retsmøde med Landsskatteretten og klageren kan holdes i følgende tilfælde:

  • Klageren anmoder om et retsmøde
  • En af styrelserne i Skatteforvaltningen - Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen - anmoder om et retsmøde
  • Landsskatteretten anser et retsmøde for hensigtsmæssigt

Hvis du har bedt om retsmøde i en sag, får du en skriftlig indkaldelse med oplysning om, hvor og hvornår retsmødet holdes. Du får indkaldelsen senest fire uger før retsmødet, medmindre andet er aftalt.

Retsmøder holdes i Landsskatterettens lokaler

  • Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
  • Glarmestervej 2, 8600 Silkeborg

Retsmødet varer normalt 45 minutter, inkl. den tid retsmedlemmerne bruger til at drøfte sagen og træffe afgørelse.

Før retsmødet

Sagen har forinden været behandlet af en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen. Sagens faktiske forhold - dokumentation, forklaringer og lignende - er blevet fremlagt og belyst under forberedelsen af sagen. Retsmedlemmerne er orienteret om oplysningerne i sagen.

Eventuelle nye oplysninger eller dokumentation, der undtagelsesvis ønskes fremlagt på retsmødet, bør sendes til Skatteankestyrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse.

Da Landsskatteretten er et nævn og ikke en domstol, kan der formelt set ikke føres vidner på retsmødet. I særlige tilfælde er der mulighed for, at personer, som kan belyse forhold af betydning for sagen, kan deltage i retsmødet. Dette kan kun ske efter forudgående, konkret aftale.

Hvis der er behov for at anvende teknisk udstyr på retsmødet, skal det aftales på forhånd.

Lyd- og billedoptagelse af mødet må ikke finde sted.

Deltagere

Mødet ledes af en retsformand. Ud over retsformanden deltager to eller tre retsmedlemmer.

Klageren og/eller klagerens repræsentant deltager, og der er også en repræsentant fra enten Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen.

En sagsbehandler fra Skatteankestyrelsen vil også være til stede.

Mødets forløb

På retsmødet har klageren eller klagerens repræsentant lejlighed til at redegøre for sin påstand og begrundelsen for klagen.

Repræsentanten for den relevante styrelse får også lejlighed til at udtale sig om sagen.

Rettens medlemmer kan stille supplerende spørgsmål, men rettens medlemmer har forinden sat sig ind i sagen og har derfor ikke altid supplerende spørgsmål.

Afgørelse

Som klager er du og din evt. repræsentant ikke til stede under Landsskatterettens votering. Afgørelsen bliver normalt sendt 1-2 uger efter retsmødet. Du har derfor ikke en afgørelse umiddelbart efter retsmødets afholdelse.

Reglerne om retsmøder i Landsskatteretten findes i forretningsorden for Landsskatteretten, § 7-10.

Find et link til Landsskatterettens forretningsorden her

Læs mere om Landsskatteretten